JAVNI POZIV ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANjE NOVČANIH PODSTICAJA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

REPUBLIKA SRPSKA
MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
AGENCIJA ZA AGRARNA PLAĆANjA
Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, tel: 051/338-549, faks: 051/338-422,
Web adresa: http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/agencije/aap/Pages/default.aspx,
E-mail: aaprs.info@mps.vladars.net

Na osnovu člana 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/18 ), raspisuje se

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENjE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANjE NOVČANIH PODSTICAJA ZA KAPITALNE INVESTICIJE

Predmet javnog poziva
Član 1.
U skladu sa članom 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini ( ,,Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 34/18), u daljem tekstu: Pravilnik, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za agrarna plaćanja ( u daljem tekstu: Agencija), raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini (u daljem tekstu: javni poziv).
Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja i obavezno sadrži: predmet javnog poziva, lica koja mogu biti učesnici javnog poziva, uslove koje je korisnik sredstava obavezan ispuniti, visinu sredstava koja se dodjeljuju, potrebnu dokumentaciju, rok za dostavljanje prijava, postup¬ak za dodjelu sredstava i obaveze korisnika nakon dobijanja sredstava

Lica koja imaju pravo na novčane podsticaje
Član 2.
(1) Pra¬vo na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini ima¬ju fizička i prav¬na lica (u daljem tek¬stu: ko¬ri¬snik podsticaja) sa pre¬bi¬va¬li¬štem, od¬no¬sno sjedi¬štem u Republici Srp¬skoj, ko¬ji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na te¬ri¬to¬ri¬ji Re¬pu¬bli¬ke i ko¬ja su upi¬sa¬na u Re¬gi¬star poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: RPG) kao komercijalna ili kao nekomercijalna gazdinstva, kao i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi, ko¬ji su upi¬sa¬ni u Re¬gi¬star korisnika podsticajnih sredstava.
(2) Pravo na podsticajna sredstva u skladu sa ovim javnim pozivom nemaju korisnici podsticaja koji imaju pasivan status u skladu sa članom 17. Uredbe o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar korisnika podsticajnih sredstava („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 30/13, 65/13, 20/14 i 57/16).

Kapitalne investicije za koje se mogu odobriti novčani podsticaji
Član 3.
Pravo na novčane podsticaje za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji korisnici podsticaja ostvaruju za:
1) investicije u sto¬čar¬sku proizvodnju (sistemi za zatvorenu linijsku mužu, pokretna izmuzišta, linije za hranjenje i pojenje i sistemi za izđubravanje),
2) investicije u biljnoj proizvodnji (izgradnja pla¬ste¬ni¬ka, podizanje višegodišnjih za¬sa¬da, postavljanje protivgradnih mreža),
3) investicije u preradu i skladištenje poljoprivrednih proizvoda (nabavka tehnološke opreme, uključujući i rashladnu opremu za hladnjače, sušare i opremu za preradu, sortiranje i pakovanje i izgradnja skladišta),
4) investicije u poljoprivrednu mehanizaciju (nabavka pogonskih mašina i priključne mehanizacije).

Visina novčanih podsticaja za kapitalne investicije
Član 4.
(1) Rezervacija sredstava za podršku iz člana 3. ovog javnog poziva ostvaruje se prije investiranja, a na osnovu:
1) podnesene prijave na javni poziv,
2) dostavljenog zahtjeva, sačinjenog na Obrascu 1. koji se nalazi u prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
3) dokumetacije propisane Pravilnikom i ovim javnim pozivom.
(2) Isplata novčanih sredstava podsticaja iz člana 3. ovog javnog poziva ostvaruju se na osnovu zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2. koji se nalazi u prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio, a nakon investiranja i komisijskog pregleda na terenu.
(3) Novčana sredstva podsticaja iz člana 3. ovog javnog poziva odobravaju se u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova investicije za komercijalna poljoprivredna gazdinstva, odnosno u iznosu od 15% za nekomercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva.
(4) Iznos podsticajnih sredstava iz stava 3. ovog člana uvećava se za komercijalna porodična poljoprivredna gazdinstva za dodatnih 5% za nosioce starosti do 40 godina, ili za žene koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava.

Neprihvatljivi troškovi
Član 5.
Tro¬ško¬vi na¬sta¬li na osno¬vu investicionih ulaganja ko¬ji ni¬su prihvatljivi kao osnov za ob¬ra¬čun sred¬sta¬va za nabavku su:
1) ku¬po¬vi¬na gra¬đe¬vin¬skog zemljišta i po¬sto¬je¬ćih zgra¬da i obje¬ka¬ta,
2) na¬bav¬ka ko¬ri¬šte¬ne opre¬me, građevinskog materijala i poljoprivredne mehanizaci-je,
3) rekonstrukcija i adaptacija postojeće opreme,
4) tro¬ško¬vi poslovanja osoblja, uključujući tro¬ško¬ve održavanja i ki¬ri¬je,
5) ban¬kar¬ski tro¬ško¬vi, tro¬ško¬vi ga¬ran¬ci¬ja i slič¬ni tro¬ško¬vi,
6) tro¬ško¬vi kon¬ver¬zi¬je, tro¬ško¬vi kurs¬nih raz¬li¬ka i na¬kna¬da,
7) tro¬ško¬vi po¬slo¬va jav¬ne upra¬ve (tro¬ško¬vi opšteuprav¬nih po¬slo¬va, tro¬ško¬vi iznajmljivanja opre¬me, ma¬ši¬na i pro¬sto¬ra, pla¬te za¬po¬sle¬nih na po¬slo¬vi¬ma upravljanja, izvođenja, praćenja i nad¬zo¬ra),
8) tro¬ško¬vi za is¬pla¬tu uslu¬ga ar¬hi¬teka¬ta, inženjera i sa¬vjet¬ni¬ka, iz¬ra¬de stu¬di¬ja izvodljivosti i eko¬nom¬ske oprav¬da¬no¬sti, tro¬ško¬vi na¬bav¬ke pa¬te¬na¬ta i li¬cen¬ci za pripre¬mu,
9) troškovi uređenja parcela nastalih prije pripremnih građevinskih radova na izgradnji objekta (uklanjanje stabala, šiblja, panjeva i sl.),
10) plaćanje u na¬tu¬ri i kompenzacija,
11) iz¬da¬ci prilikom in¬ve¬sti¬ci¬ja ko¬ji su na¬sta¬li zbog ko¬mu¬nal¬nih na¬kna¬da i doprinosa,
12) nabavke izvršene lizingom i
13) nabavke izvršene na osnovu donacija i poklona.

Potrebna dokumentacija uz prijavu na javni poziv
Član 6.
(1) Dokumentacija koja se smatra dokazom o investiranim sredstvima je:
1) ugovor o izvođenju radova sa privremenom ili okončanom situacijom sa specifikacijom izvršenih radova i dokaz o uplati putem žiro računa kako za poslovne subjekte tako i za fizička lica, ili
2) potpisana i ovjerena veleprodajna faktura na kojoj je naznačeno ime podnosioca zahtjeva uz naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati putem žiro računa kako za poslovne subjekte tako i za fizička lica, ili
3) maloprodajni fiskalni račun, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime podnosioca zahtjeva, tako da se faktura odnosi samo na jedan fiskalni račun, uz naznačen JIB za poslovne subjekte i dokaz o uplati u skladu sa obaveznim poslovanjem putem žiro računa, a za fizička lica – dokaz o uplati na žiro račun dobavljača za sve račune od 30.000 KM i veće.
(2) Za nabavke, odnosno usluge izvršene od dobavljača, odnosno izvođača van područja Republike Srpske na kome nije izvršena fiskalizacija (Brčko Distrikt BiH) i za nabavke izvršene u inostranstvu, uz dokaze o investiranim sredstvima iz stava 1. ovog člana, korisnik podsticaja dostavlja i dokaz o uplati na žiro račun dobavljača, odnosno izvođača.
(3) Kao predmet obračuna novčanih podsticaja ne uzima se u obzir stavka na računima koja nije predmet podsticaja.
(4) Za nabavljena sredstva i opremu u inostranstvu, uz dokumentaciju iz st. 1. i 2. ovog člana prilaže se prateća carinska dokumentacija i SWIFT, kao dokaz o izršenoj uplati.
(5) Pravo na ostvarivanje podsticaja po ovom javnom pozivu imaju korisnici podsticaja koji su ulaganja izvršili od 1. aprila 2018. godine, osim za ulaganja koja su investirana u podizanje voćnih zasada koja su izvršena od 1. jula 2017. godine pa do isteka javnog poziva iz člana 1. ovog javnog poziva (obračunski period).

Pod¬sti¬caj¬na sred¬stva za na¬bav¬ku no¬ve poljoprivredne mehanizaci¬je
Član 7.
(1) Podsticajna sredstva za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske mašine) odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u sljedeće vrste mehanizacije:
1) traktor preko 86,10 kW,
2) traktor od 55,10 kW do 86 kW,
3) traktor od 22 kW do 55 kW,
4) traktorski priključci: rolobaler, uvijač za rolobaler, silomiks prikolica, cisterna za osoku i samoutovarna prikolica za sijeno, prikolice za traktor (jednoosovinske, dvoosovinske prikolice i prikolice za stajnjak), presa za sijeno, plug, tanjirača, drljača, rotaciona drljača, sjetvospremač, pneumatska sijačica ili sijačica za strna žita, rasipač mineralnog đubriva, rotaciona kosačica, traktorska prskalica, malčer, atomizer i podrivač.
(2) Korisnik podsticaja može ostvariti pravo na podsticajna sredstva za kupovinu najviše jednog traktora i jednog traktorskog priključka u toku obračunskog perioda ili dva traktorska priključka u toku obračunskog perioda ako je vlasnik ili zakupac poljoprivrednog zemljišta od najmanje dva hektara upisana u RPG.
(3) Pra¬vo na rezervaciju podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:
1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
2) predračuni ili računi za nabavku mehanizacije iz stava 1. ovog člana,
3) izjava dobavljača, sačinjena na Obrascu 4. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio, kojom garantuje da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 120 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahtjeva.
(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, uz koji prilažu:
1) račune u skladu sa članom 6. ovog javnog poziva,
2) ovjerenu kopiju saobraćajne dozvole za poljoprivredne mašine koje podliježu registraciji,
3) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 3. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio, da poljoprivrednu ma¬ši¬nu ne¬će otu¬đi¬ti u pe-ri¬o¬du od tri go¬di¬ne.
(5) Iznos podsticajnih sredstava za poljoprivrednu mehanizaciju proizvedenu u Republici Srpskoj, uvećava se za dodatnih 10%.
(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana isplaćuju se u skladu sa članom 4. ovog javnog poziva i ne mogu biti veća od:
1) 30.000 KM za ulaganja iz stava 1. tačke 1) ovog člana,
2) 20.000 KM za ulaganja iz stava 1. tačke 2) ovog člana,
3) 10.000 KM za ulaganja iz stava 1. t. 3) i 4) ovog člana.

Pod¬sti¬caj¬na sred¬stva za nabavku opreme u stočarskoj proizvodnji
Član 8.
(1) Podsticajna sredstva za nabavku opreme u stočarskoj proizvodnji odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave stočarskom proizvodnjom i koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u nabavku:
1) sistema za zatvorenu linijsku mužu,
2) pokretnih izmuzišta,
3) linija za hranjenje i pojenje,
4) sistema za izđubravanje.
(2) Pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:
1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
2) predračuni ili računi za nabavku opreme iz stava 1. ovog člana,
3) izjava dobavljača, sačinjena na Obrascu 4. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio, kojom garantuje da može izvršiti isporuku predmeta investicije iz predračuna u roku od 120 dana od dana izdavanja predračuna, kao i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahtjeva.
(3) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, uz koji prilažu sljedeću dokumentaciju:
1) račune u skladu sa članom 6. ovog javnog poziva kao dokaz o investiranim sredstvima,
2) ovjerenu izjavu korisnika podsticaja, sačinjenu na Obrascu 3. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio, kojom garantuje da uređaj ili opremu neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.
(4) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 4. ovog javnog poziva i ne mogu biti veća od:
1) 80.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. tačke 1) ovog člana,
2) 30.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. tačke 2) ovog člana,
3) 10.000 KM po korisniku za ulaganja iz stava 1. t. 3) i 4) ovog člana.

Pod¬sti¬caj¬na sred¬stva za investicije u izgradnju plastenika i nabavku opreme
Član 9.
(1) Podsticajna sredstva za investicije u izgradnju plastenika i nabavku opreme odobravaju se korisnicima podsticaja koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja u:
1) izgradnju plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju, sa najmanjom ukupnom korisnom površinom od 300 m2, upisane kao način korištenja poljoprivrednog zemljišta u RPG-u u iznosu od minimalno 3.000 KM,
2) izgradnju novih profesionalnih plastenika, izgrađenih od aluminijumskih ili pocinčanih profila, sa automatskom kontrolom klimatskih parametara i ostalom opremom visokog stepena automatizacije, sa najmanjom ukupnom korisnom površinom od 500 m2, u iznosu od minimalno 10.000 KM.
(2) Oprema za plasteničku proizvodnju iz stava 1. ovog člana koja je predmet podsticaja je: sistem grijanja i ventilacije, mreže za zasjenjivanje, UV folije i agrotekstil.
(3) Pra¬vo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:
1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
2) predračuni ili računi za izgadnju plastenika i nabavku opreme za plasteničku proizvodnju.
(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog zahtjeva za isplatu, uz koji se prilažu:
1) računi u skladu sa članom 6. ovog javnog poziva, kao dokaz o investiranim sredstvima,
2) za ulaganja iz stava 1. tačka 2) ovog člana – ovjerena izjava korisnika, sačinjena na Obrascu 3. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio, kojom garantuje da izgrađeni profesionalni plastenik neće otuđiti u periodu od najmanje tri godine.
(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz stava 1. ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 4. ovog javnog poziva i ne mogu biti veća od:
1) 3.000 KM po minimalnoj ukupnoj korisnoj površini i 15.000 KM po korisniku za plastenike iz stava 1. tačka 1) ovog člana,
2) 8.000 KM po minimalnoj ukupnoj korisnoj površini i 25.000 KM po korisniku za profesionalne plastenike iz stava 1. tačka 2) ovog člana.

Pod¬sti¬caj¬na sred¬stva za podizanje višegodišnjih proizvodnih za¬sa¬da jabučastog, ko¬šti¬ča¬vog, je¬zgra¬stog i jagodastog vo¬ća
Član 10.
(1) Pod¬sti¬caj¬na sred¬stva za podizanje višegodišnjih proizvodnih za¬sa¬da jabučastog, ko-šti¬ča¬vog, je¬zgra¬stog i jagodastog vo¬ća (ma¬li¬na, ku¬pi¬na, borovnica, aronija i jagoda), podizanje vi¬no¬gra¬da i maslinika, odobravaju se korisnicima podsticaja ko¬ji se ba¬ve poljoprivrednom proizvodnjom i ko¬ji iz¬vr¬še ulaganja za na¬ve¬de¬nu na¬mje¬nu u obračunskom periodu.
(2) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju ako podižu zasade jabu¬ča¬stog, ko¬šti¬ča¬vog i je¬zgra¬stog voća mi¬ni¬mal¬ne po¬vr¬ši¬ne 1 ha, osim za re-gion Her¬ce¬go¬vi¬ne, gdje je mi¬ni¬mal¬na po¬vr¬ši¬na 0,5 ha po voć¬noj vr¬sti pojedinačno, sa od¬go¬va¬ra-ju¬ćim bro¬jem sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru:
1) za ja¬bu¬ča¬ste voć¬ke najmanje 1.500 sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru,
2) za ko¬šti¬ča¬ve voć¬ke najmanje 1.000 sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru,
3) za lješnik najmanje 400 sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru,
4) za orah najmanje 100 sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru,
5) za smokvu najmanje 300 sadnica po hektaru.
(3) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici ostvaruju ako podižu zasade jagodastog voća mi¬ni¬mal¬ne po¬vr¬ši¬ne 0,1 ha po voć¬noj vr¬sti pojedinačno, sa odgova¬ra¬ju¬ćim brojem sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru:
1) za ma¬li¬nu najmanje 10.000 sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru,
2) za ku¬pi¬nu najmanje 2.000 sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru,
3) za borovnicu i aroniju najmanje 2.000 sadnica po hek¬ta¬ru,
4) za ja¬go¬du najmanje 34.000 sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru.
(4) Podsticajna sredstva iz stava 1. ovog člana korisnici podsticaja ostvaruju ako podižu zasade vi¬no¬gra¬da i maslinika mi¬ni¬mal¬ne po¬vr¬ši¬ne 0,3 ha, sa najmanje 3.000 lo¬znih ka-le¬mo¬va po hekta¬ru, a za masline najmanje 200 sadnica po hek¬ta¬ru.
(5) Pra¬vo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:
1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
2) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,
3) plan podizanja i održavanja voćnjaka, sačinjen na Obrascu 5. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
(6) Pra¬vo na isplatu podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu podnesenog za¬htje¬va za isplatu pod¬sti¬caj¬nih sred¬stava, uz koji se prilažu:
1) ra¬ču¬ni u skla¬du sa članom 6. ovog javnog poziva kao do¬kaz o na¬bav¬ci materija¬la (sadnice, lozni kalemovi, stu¬bo¬vi i ži¬ca) ili o iz¬vr¬še¬nim uslu¬ga¬ma (mašinska obrada),
2) de¬kla¬ra¬ci¬je o kva¬li¬te¬tu sad¬nog ma¬te¬ri¬ja¬la i uvjerenje o sortnoj čistoći i zdravstvenom stanju sadnog materijala koji nisu stariji od godinu dana,
3) fitosanitarni sertifikat za sadni materijal iz uvoza.
(7) Pod¬sti¬caj¬na sred¬st¬va za na¬mje¬nu iz ovog čla¬na utvr¬đu¬ju se u skladu sa članom 4. ovog javnog poziva i ne mo¬gu bi¬ti ve¬ća od 10.000 KM po hektaru ili 80.000 KM po korisni¬ku.

Pod¬sti¬caj¬na sred¬stva za nabavku protivgradne mreže
Član 11.
(1) Pod¬sti¬caj¬na sred¬stva za nabavku: protivgradne mreže, nosivih stubova za mrežu i sajli na višegodišnjim proizvodnim za¬sa¬dima ja¬bu¬ča¬stog, ko¬šti¬ča¬vog i jezgrastog vo¬ća i na proizvodnim za¬sa¬dima sadnog materijala ja¬bu¬ča¬stog, ko¬šti¬ča¬vog i je¬zgra¬stog voća (registrovani rasadnici), odobravaju se korisnicima podsticaja ko¬ji se ba¬ve poljoprivrednom proizvodnjom i ko¬ji su iz¬vr¬ši¬li ulaganja za na¬ve¬de¬nu na¬mje¬nu u toku obračunskog perioda.
(2) Mi¬ni¬mal¬na po¬vr¬ši¬na za ostvarivanje prava iz stava 1. ovog člana je za¬sad od 1 ha, osim za re¬gion Her¬ce¬go¬vi¬ne, gdje je mi¬ni¬mal¬na po¬vr¬ši¬na 0,5 ha po voć¬noj vr¬sti pojedinačno, odnosno 0,2 ha za jagodaste voćne vrste, sa od¬go¬va¬ra¬ju¬ćim bro¬jem sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru:
1) za ja¬bu¬ča¬ste voć¬ke najmanje 1.500 sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru,
2) za ko¬šti¬ča¬ve voć¬ke najmanje 1.000 sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru,
3) za lješnik najmanje 400 sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru,
4) za ma¬li¬nu najmanje 10.000 sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru,
5) za ku¬pi¬nu najmanje 2.000 sad¬ni¬ca po hek¬ta¬ru,
6) za borovnicu i aroniju najmanje 2.000 sadnica po hek¬ta¬ru.
(3) Pra¬vo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:
1) zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
2) predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana,
3) plan podizanja i održavanja voćnjaka, sačinjen na Obrascu 5. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva za isplatu podsticajnih sredstava uz koji se prilažu računi u skladu sa članom 6. ovog javnog poziva, kao dokaz o investiranim sredstvima za vrste nabavki iz stava 1. ovog člana.
(5) Pod¬sti¬caj¬na sred¬st¬va za na¬mje¬nu iz ovog čla¬na utvr¬đu¬ju se u skladu sa članom 4. ovog ovog javnog poziva i ne mo¬gu bi¬ti ve¬ća od 10.000 KM po hektaru ili 80.000 KM po korisniku.

Podsticajna sredstva za investicije u nabavku tehnološke opreme i izgradnju skladišta
Član 12.
(1) Podsticajna sredstva za investicije u nabavku tehnološke opreme i izgradnju skladišta odobravaju se korisnicima podsticaja koji u obračunskom periodu izvrše ulaganja za navedenu namjenu u iznosu od minimalno 10.000 KM.
(2) Predmet podsticaja mogu biti izvršena ulaganja u nabavku proizvodno-tehnološke opreme, rashladne opreme za hladnjače, sušare i opreme za preradu, sortiranje i pakovanje, ili za izgradnju skladišta.
(3) Pra¬vo na rezervaciju podsticajnih sredstava za ulaganja iz stava 1. ovog člana ostvaruje se na osnovu podnesene prijave na javni poziv, uz koju se prilaže:
1)zahtjev za rezervaciju sredstava, sačinjen na Obrascu 1. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
2)predračuni ili računi za nabavku iz stava 1. ovog člana, a za ulaganja u izgradnju skladišta potrebno je dostaviti i građevinsku dozvolu.
(4) Pravo na isplatu podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ostvaruju korisnici koji su ostvarili pravo na rezervaciju podsticajnih sredstava, a na osnovu zahtjeva, uz koji prilažu račune u skladu sa članom 6. ovog javnog poziva.
(5) Podsticajna sredstva za namjenu iz ovog člana utvrđuju se u skladu sa članom 4. ovog javnog poziva i ne mogu biti veća od 100.000 KM po korisniku.

Podnošenje jedne ili više prijava na javni poziv
Član 13.
(1) Korisnici podsticaja za kapitalne investicije podnose prijavu na javni poziv uz koju prilažu zahtjev za rezervisanje sredstava, sačinjen na Obrascu 1. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio, i potrebnu dokumentaciju propisanu ovim javnim pozivom i Pravilnikom.
(2) Korisnik novčanih podsticaja za kapitalne investicije može podnijeti više prijava po različitim vrstama ulaganja navedenim u članu 3. ovog javnog poziva, ali samo jednu prijavu za istu vrstu ulaganja.
(3) Agencija vrši obradu zahtjeva po redoslijedu podnošenja prijava i to provjerom podataka iz zahtjeva i upoređivanjem dokumentacije priložene uz zahtjev sa podacima iz službenih evidencija.
(4) Ukoliko korisnik podsticaja dostavi nepotpunu prijavu, Agencija ga poziva da u određenom roku dopuni prijavu, a neblagovremene prijave Agencija odbacuje zaključkom.
(5) Čitko popunjen i potpisan odnosno ovjeren obrazac zahtjeva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ,,ne otvarati-javni poziv-podsticaji za kapitalne investicije“ na adresu: Agencija za agrarna plaćanja, Trg Republike Srpske broj 1, 78000 Banja Luka ili lično preko Centralnog protokola Vlade Republike Srpske u Banja Luci, ulica Trg Republike Srpske broj 1.

Rješenje o rezervisanju sredstava
Član 14.
(1) Nakon obrade zahtjeva i priložene dokumentacije, direktor Agencije donosi rješenje o rezervisanju novčanih podsticaja za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji koje, pored elemenata koja su utvrđena propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak, obavezno sadrži i visinu rezervisanih sredstava, specifikaciju investicionih ulaganja za koja se sredstva odobravaju, te rok od 90 dana za realizaciju investicije.
(2) Podsticajna sredstva za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji obračunavaju se i isplaćuju korisnicima podsticaja do iznosa utvrđenog Planom korištenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela za tekuću godinu (u daljem tekstu: Plan korištenja sredstava), a prema redoslijedu podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za isplatu sredstava
Član 15.
(1) Nakon investiranja, korisnik podsticaja, u skladu sa rješenjem o rezervisanju sredstava, podnosi zahtjev za isplatu, sačinjen na Obrascu 2. koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio, i dokumentaciju propisanu ovim javnim pozivom.
(2) Nakon podnošenja zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede formira komisiju koju čine tri člana, imenovana iz reda zaposlenih u Ministarstvu ili Agenciji.
(3) Komisija iz stava 2. ovog člana vrši provjeru realizacije investicije uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava, kao i kontrolu roka u kojem se investicija realizuje, konstatuje činjenično stanje i o tome sačinjava zapisnik sa foto-dokumentacijom.
(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, komisija ne vrši provjeru realizacije investicija u poljoprivrednu mehanizaciju.
(5) Zapisnik iz stava 3. ovog člana sa dokumentacijom dostavlja se Agenciji u roku od 60 dana od dana prijema zahtjeva iz stava 1. ovog člana.
(6) Nakon prijema zapisnika iz stava 3. ovog člana, odnosno zahtjeva za isplatu sa propisanom dokumetacijom, Agencija vrši obračun podsticajnih sredstava, u skladu sa uslovima propisanim ovim javnim pozivom i Pravilnikom, a najviše do iznosa rezervisanih sredstava.
(7) Direktor Agencije rješenjem odobrava isplatu sredstava za kapitalne investicije u poljoprivrednoj proizvodnji po redoslijedu podnošenja zahtjeva za isplatu sredstava, do utroška sredstava određenih Planom korištenja sredstava.
(8) Čitko popunjen i potpisan odnosno ovjeren obrazac zahtjeva iz stava 1. ovog člana sa propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom u zatvorenoj koverti, sa naznakom: ,,ne otvarati-javni poziv-podsticaji za kapitalne investicije“ na adresu: Agencija za agrarna plaćanja, Trg Republike Srpske broj 1, 78000 Banja Luka ili lično preko Centralnog protokola Vlade Republike Srpske u Banja Luci, ulica Trg Republike Srpske broj 1.
(9) Pored elemenata koja su utvrđena propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak, rješenje iz stava 7. ovog člana obavezno sadrži i broj računa korisnika sredstava i ime banke na koji se vrši uplata dodijeljenih sredstava.

Objavljivanje javnog poziva
Član 16.
(1) Ovaj javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja i objavljuje se u najmanje dva glasila koja pokrivaju cijelu teritoriju Republike Srpske kao i na zvaničnoj internet stranici resornog Ministarstva i Agencije.
(2) Dokumentacija za ostvarivanje prava na novčane podsticaje propisana ovim javnim pozivom i Pravilnikom obavezno glasi na ime korisnika sredstava i prilaže se u originalu ili ovjerenoj kopiji.
(3) Obrasci 1, 2, 3, 4. i 5. koji se nalaze u Prilogu Pravilnika i čine njegov sastavni dio, su takođe, objavljeni na zvaničnoj internet stranici resornog Ministarstva i Agencije.

Broj: 12/7.1-052- 3110 /18 DIREKTOR
Datum: 27. april 2018. godine Mr Savo Minić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *