INTERVJU: MINISTARKA SENKA JUJIĆ Strateško planiranje u Srpskoj usklađeno sa sistemom EU

Republika Srpska prvi put je dobila Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem. Proces strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Srpskoj prvobitno je uspostavljen donošenjem Odluke Vlade RS kojom je oblast strateškog planiranja bila sistemski uređena samo za nivo republičkih organa uprave, odnosno republički nivi vlasti. S obzirom da jedinice lokalne samouprave nisu bile sistemski obuhvaćene, odnosno uključene u procese strateškog planiranja ukazala se opravdana potreba da se procesi strateškog planiranja i upravljanja razvojem na republičkom nivou sinhronizuju i ujednače sa procesima planiranja u jedinicama lokalne samouprave, a sve sa ciljem stvaranja preduslova za uravnoteženi razvoj Republike Srpske, kaže u intervjuu za Novosti Plus Senka Jujić ministarka uprave i lokalne samouprave RS pojašnjavajući trazloge donošenj anovog zakonskog riješenja.

– Zato je nepohodno bilo donijeti zakon koji će obezbijediti pristup strateškom planiranju kao alatu upravljanja razvojem i kao dijelu razvojnog sistema koji treba da obezbijedi povezanost pripreme, sprovođenja i praćenja sprovođenja strateških dokumenta i na republičkom i lokalnom nivou u Republici Srpskoj. Primjetno je na terenu i u praksi da postoji veoma veliki broj strategija u Republici iz različitih oblasti.

Različito su koncipirane, uređene i vrednovane, pojašnjava ministark Jujić. Da li se ovim zakonom uslovno rečeno „uvodi red“ u oblasti strateškog planiranja?

Kada je u pitanju izrada strategija, pomenutom Odlukom nije bila precizirana metodologija njihove izrade, što je za rezultat imalo, odnosno dovelo do velikog broja metodološki različitih strategija od kojih neke nije bilo moguće adekvatno pratiti. Pored navedenog, analiza strateškog okvira u jedinicama lokalne samouprave takođe je pokazala metodološku raznolikost u izradi strategija razvoja jedinica lokalne samouprave. Stoga, upravo je i jedan od ciljeva ovog zakona uspostavljanje jedinstvenog i funkcionalnog sistema planiranja i upravljanja održivim razvojem u Republici Srpskoj, kroz usklađenost i koordinaciju procesa strateškog planiranja između republičkih organa uprave i jedinica lokalne samouprave. Ovaj zakon uspostavlja insitucionalni okvir koji će obezbijediti pravovremenu pripremu strateških dokumenata, njihovu vertikalnu i horizonatlnu konzistentnost, sistemsko sprovođenje, praćenje sprovođenja i izvještavanje.

Ko je odgovoran za strateško planiranje i ko će definisati pravce razvoja Republike Srpske ?

Zakon uspostavlja jasnu hijerarhiju strateških dokumenata, te definiše nosioce poslova strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Ovdje je važno istaknuti da se Zakonom uspostavlja Savjet za razvoj Republike Srpske, koji imenuje Vlada Republike Srpske. Savjet čine predstavnici Vlade, jedinica lokalne samouprave, Saveza opština i gradova Republike Srpske, akademske zajednice i socioekonomski partneri. Savjet za razvoj ima savjetodavnu ulogu u procesima strateškog planiranja i predlaže Vladi ključne razvojne prioritete Republike Srpske. Upravo će se kroz zajedničko učešće predstavnika Vlade, jedinica lokalne samouprave i ostalih zainteresovanih subjekata raditi na definisanju dugoročnih ciljeva i prioriteta razvoja Republike Srpske, te predlaganju Strategije Razvoja RS Narodnoj skupštini, a koja će predstavljati temelj i osnov za izradu ostalih strateških dokumenata.

Da li će ovim zakonom biti omogućen jednostavniji pristup fondovima odnosno u kojoj mjeri će doprinijeti obezbjeđivanju vanbudžetskih sredstava za sprovođenje projekata?

Jedan od razloga koji su opredjelili Ministarstvo i Vladu da upute zakon u skupštinsku proceduru je činjenica da se ovim zakonom stvara osnova za bolji pristup EU fondovima i za privlačenje vanbudžetskih sredstava za finansiranje realizacije razvojnih prioriteta. Naime, neusaglašenost, odnosno nepostojanje neposredne veze između strateškog okvira na lokalnom i republičkom nivou do sada su često bili prepreka za privlačenje vanbudžetskih sredstava kroz predpristupne fondove Evropske unije. Sada je strateško planiranje u Republici Srpskoj usklađeno sa sistemom strateškog planiranja u Evropskoj Uniji, te će se na taj način omogućiti bolja iskorištenost sredstava koja su kroz projekte dostupna Republici Srpskoj. Pored navedenog, usvajanjem ovog zakona Republika Srpska je napravila jedan od iskoraka u procesu Reforme javne uprave, a koja predstavlja jedan od osnovnih preduslova u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji.

Koji su prvi koraci u praksi kad se govori o primjen zakona i ko je glavni nosilac izrade strateških dokumenata?

Nosilac izrade strateških dokumenata i upravljanja razvojem na republičkom i lokalnom nivou je javni sektori zbog toga je njegova odgovornost najveća. Za ove procese veoma je važno da javni sektor ostvari puno partnerstvo i saradnju sa poslovnom zajednicom, nevladinim sektorom i akademskom zajednicom da bi se proaktivnim djelovanjem svih učesnika postigao puni kapacitet strateškog planiranja u Republici Srpskoj. Takođe, javni sektor na oba nivoa vlasti treba da prepozna interes građana pojedinaca da se uključe u procese strateškog planiranja i da daju svoj doprinos razvojnim procesima. Prvi koraci u primjeni ovog zakona biće usmjereni na izgradnju kapaciteta nosioca poslova strateškog planiranja u RS, uključujući ovdje, kako republički nivo, tako i jedinice lokalne samouprave.

Koja je uloga ministarstva i jedinica lokalne samuprave ?

Kada su u pitanju jedinice lokalne samouprave, ministarstvo je nosilac sistema obuke za zaposlene u opštinama i gradovima i u narednom periodu će biti sprovedene obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave kako bi se proces strateškog planiranja sproveo u punom kapacitetu. Za službenike republičkih organa uprave takođe će biti obezbijeđene obuke, od kojih su neke već u toku, a koje se organizuju uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih Nacija (UNDP). Paralelno sa stručnim osposobljavanjem u toku su aktivnosti koje se odnose na pripremu i donošenje dva podzakonska akta, odnosno dvije Uredbe koje će detaljno propisati sve aktivnosti koje su obuhvaćene procesom strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

S.Mišljenović

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *