Intervju sa Senkom Jujić: Prvi u BiH započeli reformu u oblasti inspekcija

– Donošenju novog zakona o upravnoj inspekciji pristupilo se iz razloga što je u ranijem Zakonu o upravnoj inspekciji trebalo izmijeniti i dopuniti više od 50 odsto zakonskih odredbi, da bi isti bio tehnički i terminološki usklađen sa Zakonom o inspekcijma Republike Srpke koji je Narodna skupština RS usvojila u martu 2020. godine, kaže u intervjuu za Novosti ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić.

Šta nam donosi novi Zakon o upravnoj inspekciji?

MINISTARKA JUJIĆ: –  Novim zakonom izvršeno je preciziranje nadležnosti, položaja i ovlašćenja upravne inspekcije, te je tako proširen i obuhvat organa nad kojima upravna inspekcija vrši nadzor, čime su obuhvaćeni svi republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave, javne institucije i javna preduzeća. Želimo istaći da smo donošenjem ovog zakona, kao i Zakona o inspekcijama, u odnosu na ostale nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, prvi koji smo ušli u reformske procese u ovoj oblasti.

Nakon Dervente da li je realno da Srpska uskoro dobije novi grad?

MINISTARKA JUJIĆ: – U Republici Srpskoj trenutno imamo osam gradova (Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Trebinje, Zvornik, Gradiška, Doboj i Istočno Sarajevo). Na dvanaestoj redovnoj sjednici Narodne skupštine RS usvojen je Nacrt zakona o gradu Derventa. Da bi opština mogla da podnese zahtjev za sticanje statusa grada potrebno je pored urbanog područja ima status razvijene opštine u poslednje tri godine i da ima više od 50.000 stanovnika. Izuzetno od ovog pravila, opština može da podnese zahtjev za sticanje statusa grada ako je stopa zaposlenosti na području opštine iznad republičkog prosjeka, nezavisno od broja stanovnika. Za jedinice lokalne samouprave značajno je da imaju status grada sa aspekta sklapanja ekonomskog partnerstva sa ostalim gradovima u Evropskoj Uniji, ali i sa aspekta apliciranja za IPA fondove.

Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić

Šta je konkretno najpotrebnije uraditi na terenu kako bi se konačno smanjio broj nerazvijenih opština u RS?

MINISTARKA JUJIĆ: – Stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave definišu jasno postavljeni kriterijumi koje donosi Narodna skupština RS, a odnose se na ostvarene ukupne prihode po glavi stanovnika, stopu nezaposlenosti, gustinu naseljenosti, opštu stopu prirodnog priraštaja, broj učenika koji pohađaju osnovnu školu i dr. Vlada Republike Srpske donosi Odluku o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave, prema kojoj u 2020. godini imamo 15 nerazvijenih i 20 izrazito nerazvijenih opština (i u 2021. godini ostaje isti broj, jer nije bilo promjena u odnosu na 2020. godinu). Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske u svom budžetu, svake godine izdvaja sredstva namijenjena nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave. U budžetu za 2020. godinu izdvojeno je 3.300.000,00 KM od čega se 3.000.000,00 KM dodijeljuje za realizaciju projekata/programa i podsticanja razvoja u svim oblastima (proizvodnje, izvoza, osnivanja i razvoja malih i srednjih preduzeća, poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja, zaštite životne sredine, zaštite stanovništva, kultire, sporta, turuzma i dr.) Preostalih 300.000,00 KM namijenjeno je za sufinansiranje projekata nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave, koja imaju za cilj dopunu vlastitih izvora finansiranja projekata u procesu odobrenih domaćih i međunardinih finansijskih organizacija.

Kakav je plan rada minisitarstva do kraja godine ?

MINISTARKA JUJIĆ: – Do kraja godine, između ostalog u planu je izrada Strategije obuke za službenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2021-2025. godina. Takođe, u realizaciji je Akcioni plan za 2020/2021. godinu Strategije razvoja Republike Srpske za period 2017-2021. godina kao i analiza propisa kojima se uređuje sistem lokalne samouprave u cilju unapređenja postojećih zakonskih rješenja.

Nedavnio ste potpisali sa FPIO I FZO Sporazume o korištenju podataka koji su evidentirani u matičnoj knjizi umrlih. Šta ovo konkretno znači ?

MINISTARKA JUJIĆ: – Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske nedavno je potpisalo Sporazum sa Fondom PIO RS i Aneks Sporazuma sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS o korištenju podataka iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga koji su evidentirani i matičnoj knjizi umrlih. Oba Fonda će na ovaj način biti blagovremeno obaviješteni o smrti korisnika prava kod Fonda PIO i Fonda zdravstvenog osiguranja a u cilju sprečavanja zloupotreba. Ovakav vid saradnje sa oba Fonda bila je inicijativa Ministarstva uprave i
lokalne samouprave i donijela je višemilionske uštede u budžetu Republike Srpske. Važno je napomenuti da bezbjednost podataka korisnika neće biti dovedena u pitanje.

Savez opština i gradova RS najavio je nedavno da će uputiti inicijativu Vladi da donese odluku da stepen zaduženosti lokalnih zajednica pomeri sa sadašnjih 18 na 25 odsto. Da li podržavate ovu inicijativu i da li su naše opštine prezadužene?

MINISTARKA JUJIĆ: – Zaduživanje jedinica lokalne samouprave regulisano je Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske i u nadležnosti je Ministarstva finansija koje vodi podatke o zaduženosti jedinica lokalne samouprave. Prema podacima koje od Ministarstva finansija redovno dobijamo imamo uvid da većina jedinica lokalne samouprave redovno izvršava svoje obaveze kad su u pitanju kreditna zaduženja.

 

S. Mišljenović

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *